Internetsvepet

Sveriges näringsliv är de olika delar som tillsammans bildar landets ekonomi. Här ingår bland annat den svenska industrin, alla svenska företag och det svenska entreprenörskapet som finns. Svenskt näringsliv däremot är en arbetsgivarorganisation som företräder de privata företagen i vårt land. Den här organisationen har varit verksam sedan starten, år 2001, då de dåvarande aktörerna Sveriges Industriförbund och Svenska Arbetargivareföreningen slogs ihop till ett och samma företag. Svenskt näringslivs huvudsakliga syfte är att arbeta för att skapa bättre villkor för de som driver företag i landet.

Olika typer av näringsliv

I Sverige finns det flera olika kategorier för vad man kallar för näringsliv, dessa är bland annat tillverkningsindustri, naturbruk, handel och nöjesindustrin. Inom tillverkningsindustrin ingår bland annat förädlingsindustrin, den industri som skapar produkter av råvaror. Det kan handla om metall, trä och plast men även fordonsindustrin ingår här. Inom naturbruk ingår de verksamheter där människor använder eller på något sätt vårdar djur eller organismer som fiske och vatten. Några yrkesgrupper som ingår här är bland annat djurskötsel, jordbruk, viltvård och fiske.

Handel är ytterligare en av de stora grupperna inom näringslivet. Här ingår verksamheter som på något vis byter varor eller tjänster samt kapital.

Arbetar med många frågor

Organisationen Svenskt Näringsliv arbetar som sagt med att förbättra villkoren för privata företag i Sverige och detta gör de genom att driva flera typer av frågor. De kan delas upp i kategorier som bland annat arbetsmarknad, utbildning och forskning, företagsklimat, miljö, skatter och juridik och internationella frågor. På Svenskt Näringslivs hemsida kan man få svar på det mesta, exempelvis går det att hitta bra information om löner och arbetstider gällande företag, anställda samt för politiker och lärare.

Så är Svenskt Näringsliv uppbyggt

Organisationen Svenskt Näringsliv företräder så mycket som 60 000 olika företag både mindre och större. De olika företagen är i sin tur indelade i bransch- och arbetsgivarförbund. Det är dessa förbund som tillsammans utgör själva medlemskapet i föreningen. Det är medlemsförbunden som ser till att driva de mer branschspecifika frågorna, medan Svenskt Näringsliv istället driver de frågor som berör alla företag. Detta kan då handla om frågor kring skatter, arbetsrätt och områden gällande utbildning. För att ta reda på mer om vad Svenskt Näringsliv arbetar med samt ta del av olika rapporter och statistik finns mycket information på deras hemsida.